OTF2 logo

Latest OTF2 tarballs

trunk

Changeset Commit date Tarball Documentation
r4766 Fri Nov 8 09:59:10 UTC 2019 sources.r4766.tar.gz (5 MB) html pdf python
r4765 Thu Nov 7 22:27:58 UTC 2019 sources.r4765.tar.gz (5 MB) html pdf python
r4762 Thu Nov 7 20:55:24 UTC 2019 sources.r4762.tar.gz (5 MB) html pdf python

RB-2.1

Changeset Commit date Tarball Documentation
r4707 Fri Apr 27 09:14:12 UTC 2018 sources.r4707.tar.gz (5 MB) html pdf python
r4705 Fri Apr 27 07:44:25 UTC 2018 sources.r4705.tar.gz (5 MB) html pdf python
r4703 Thu Apr 12 13:25:16 UTC 2018 sources.r4703.tar.gz (5 MB) html pdf python

RB-2.2

Changeset Commit date Tarball Documentation
r4738 Fri Jul 19 06:35:00 UTC 2019 sources.r4738.tar.gz (5 MB) html pdf python
r4735 Thu Jun 20 08:16:27 UTC 2019 sources.r4735.tar.gz (5 MB) html pdf python
r4732 Mon May 27 10:20:09 UTC 2019 sources.r4732.tar.gz (5 MB) html pdf python

TRY_TUD_otf2_flush

Changeset Commit date Tarball Documentation
r4758 Tue Oct 8 09:20:18 UTC 2019 sources.r4758.tar.gz (5 MB) html pdf python